Terms and Conditions

Algemene voorwaarden VanTam Publishers Holland

E-mail: vantampublishers@gmail.com Website: https://vantampublishers.com

Definities

 1. VanTam Publishers Holland: VanTam Publishers Holland, gevestigd te Veenendaal onder KvK nr. 83580263.
 2. Klant: degene met wie VanTam Publishers Holland een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: VanTam Publishers Holland en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VanTam Publishers Holland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die VanTam Publishers Holland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die VanTam Publishers Holland hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VanTam Publishers Holland te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die VanTam Publishers Holland niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Verzendkosten zijn vermeld op de website en verschillen per bestemming. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

Betalingen en betalingstermijn

 1. VanTam Publishers Holland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen vóór levering te hebben voldaan.
 3. VanTam Publishers Holland behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VanTam Publishers Holland gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VanTam Publishers Holland.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag VanTam Publishers Holland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van VanTam Publishers Holland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VanTam Publishers Holland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VanTam Publishers Holland te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is VanTam Publishers Holland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. VanTam Publishers Holland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan VanTam Publishers Holland, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt;
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via vantampublishers@gmail.com.
 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan VanTam Publishers Holland, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

 1. Kosten voor retournering van een bestelling zijn voor de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. VanTam Publishers Holland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van VanTam Publishers Holland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan VanTam Publishers Holland.
 3. VanTam Publishers Holland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan VanTam Publishers Holland te verrekenen met een vordering op VanTam Publishers Holland.

Eigendomsvoorbehoud

 1. VanTam Publishers Holland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van VanTam Publishers Holland op grond van wat voor met VanTam Publishers Holland gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan VanTam Publishers Holland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien VanTam Publishers Holland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft VanTam Publishers Holland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij VanTam Publishers Holland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VanTam Publishers Holland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan VanTam Publishers Holland kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. VanTam Publishers Holland levert een bestelling op werkdagen binnen 48 uur na afronding van het elektronische bestelproces.
 2. De door VanTam Publishers Holland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van VanTam Publishers Holland.
 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij VanTam Publishers Holland niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VanTam Publishers Holland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan VanTam Publishers Holland, bij gebreke waarvan VanTam Publishers Holland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart VanTam Publishers Holland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VanTam Publishers Holland geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door VanTam Publishers Holland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VanTam Publishers Holland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen d.m.v. een email aan vantampublishers@gmail.com.
 3. Consumenten dienen VanTam Publishers Holland uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een email aan vantampublishers@gmail.com.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat VanTam Publishers Holland in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VanTam Publishers Holland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VanTam Publishers Holland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VanTam Publishers Holland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VanTam Publishers Holland verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid VanTam Publishers Holland

 1. VanTam Publishers Holland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien VanTam Publishers Holland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. VanTam Publishers Holland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien VanTam Publishers Holland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van VanTam Publishers Holland vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VanTam Publishers Holland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door VanTam Publishers Holland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VanTam Publishers Holland in verzuim is.
 3. VanTam Publishers Holland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien VanTam Publishers Holland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VanTam Publishers Holland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan VanTam Publishers Holland kan worden toegerekend in een van de wil van VanTam Publishers Holland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van VanTam Publishers Holland kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor VanTam Publishers Holland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VanTam Publishers Holland er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. VanTam Publishers Holland is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. VanTam Publishers Holland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VanTam Publishers Holland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VanTam Publishers Holland.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VanTam Publishers Holland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VanTam Publishers Holland is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 maart 2021.